IIKZE ONLINE
IIKZE ONLINE
IIKZE ONLINE

Odbierz zwrot podatku i odkładaj na przyszłość z PKO IKZE

 • ulga podatkowa za 2023 rok wynosi nawet do 3994,56 zł 
 • elastyczność wpłat
 • zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wypłacanych środków
 • dostępność środków w każdym momencie
 • dziedziczenie zgromadzonych  środków
Kliknij przycisk poniżej
IKZE
Maksymalna wpłata na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Odbierz zwrot podatku i odkładaj na przyszłość z PKO IKZE

 • ulga podatkowa za 2023 rok wynosi nawet do
  3994,56 zł
 • elastyczność wpłat
 • zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wypłacanych środków
 • dostępność środków w każdym momencie
 • dziedziczenie zgromadzonych środków
Kliknij przycisk poniżej
IKZE
Maksymalna wpłata na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Odbierz zwrot podatku i odkładaj na przyszłość z PKO IKZE

 • ulga podatkowa za 2023 rok wynosi nawet do
  3 994,56 zł
 • elastyczność wpłat
 • zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wypłacanych środków
 • dostępność środków w każdym momencie
 • dziedziczenie zgromadzonych środków
Image
Maksymalna wpłata na indywidualne konto
zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
Kliknij przycisk poniżej

PPKO INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (PKO IKZE)

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Kto może przystąpić do IKZE

- Osoba pełnoletnia (od 18 roku życia).
- Osoba małoletnia (od 16 do 18 roku życia) – osoba ta musi mieć zawarta umowę o prace w roku, w którym dokonuje wpłat na PKO IKZE

Dwa limity wpłat na IKZE w 2023 roku!

 • 8 322 zł limit podstawowy
 • 12 483 zł — limit dla osób prowadzących pozarolniczą działalnośćElastyczność wpłat

Minimalna kwota wpłaty to 50 zł. Środki można wpłacać w dogodnym dla siebie terminie, zależnie od swojej sytuacji finansowej.

Ulga podatkowa

- Wpłaty dokonywane na PKO IKZE Oszczędzający odlicza od podstawy opodatkowania wypełniając PIT/O, w którym wykazuje się ulgi dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych oraz prowadzących działalność gospodarcza i rozliczających się na zasadach ryczałtu (sekcja B, poz. 29 i 30) lub wypełniając PIT 36L dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według podatku liniowego (sekcja E poz. 26).
- Osoba uzyskująca dochód poniżej limitu wpłat może odliczyć kwotę nie wyższa od uzyskanego dochodu.
- Wysokość ulgi zależy od wysokości dokonanych wpłat na PKO IKZE i skali podatkowej, w ramach której rozlicza się Oszczędzający:

 

Maksymalna wplata

Maksymalna ulga podatkowa

Osoby rozliczające się wg stawki podatkowej 12%

8 322 zł

1 497,96 zł

Osoby rozliczające się wg stawki podatkowej 32%

8 322 zł

3 994,56 zł

Osoby rozliczające się wg stawki podatkowej 19%

12 483 zł

2 371,77 zł

 

Wyplata na koniec umowy

- Umowa o prowadzenie PKO IKZE jest zawierana na czas nieokreślony.
- Wyplata może być dokonana na wniosek Oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat i pod warunkiem dokonywania wpłat na PKO IKZE przez minimum 5 dowolnie wybranych lat kalendarzowych.
- Wypłata może być zrealizowana jednorazowo lub w ratach.
- Środki wypłacane z rachunku PKO IKZE będą pomniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy, którego wysokość wynosi 10%.

Wcześniejsza wypłata środków

Oszczędzający może wypłacić środki zgromadzone na PKO IKZE przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Wówczas zapłaci od nich podatek dochodowy w wysokości 12 lub 32%. Oszczędzający odprowadza podatek w tej wysokości jedynie, gdy otrzymuje zwrot środków zgromadzonych na PKO IKZE w wyniku wcześniejszego wypowiedzenia umowy o prowadzenie PKO IKZE. W przypadku rozwiązania umowy o prowadzenie PKO IKZE po 12 miesiącach od dnia jej zawarcia, PKO DFE nie pobiera opłat z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy.

Dziedziczenie środków zgromadzonych na PKO IKZE

W przypadku śmierci Oszczędzającego zgromadzone przez niego na PKO IKZE środki zostaną wypłacone wskazanym przez niego osobom uprawnionym, a w razie ich braku – jego spadkobiercom. Nie są one obciążone podatkiem od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z PKO IKZE płacą zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

Inwestowanie środków wpłacanych na PKO IKZE *

- PKO DFE rozpoczął swoja działalność w dniu 15.03.2012 r.
- Środki wpłacane na PKO IKZE są inwestowane w aktywa o ograniczonym ryzyku inwestycyjnym. Portfel wzorcowy oparty jest w 60% na indeksie polskich obligacji skarbowych (Citigroup Poland Government Bond Index 1-3 Year Local Terms) i 40% na indeksie akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie (Warszawski Indeks Gieldowy) .
- Stopa zwrotu na dzień 30.12.2022 r.:

1 miesiąc

3 lata

Od początku działalności

 0,655 %

14,35%

66,876 %

* Przedstawione wyniki inwestycyjne maja charakter historyczny i nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowy opis celu inwestycyjnego i ryzyka związanego z inwestowaniem w PKO DFE znajduje się w prospekcie informacyjnym zamieszczonym na stronie www.pkopte.pl. PKO DFE działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (PKO PTE) zarządza PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (PKO DFE). Przedmiotem działalności PKO DFE jest prowadzenie PKO IKZE i PKO IKE.

Opłaty dla umów zawieranych w trybie korespondencyjnym

PKO DFE pobiera następujące opłaty:

Opłaty

 

otwarcie i prowadzenie rachunku

maksymalnie 300 zł w całym okresie trwania umowy

zarządzanie aktywami PKO DFE

2,5% średniej wartości aktywów netto w skali roku

rozwiązanie umowy w pierwszych 12 miesiącach

maksymalnie 200 zł

rozwiązanie umowy po 12 miesiącach

0 zł

 

Copyright © 2023. All Rights Reserved.